THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 16 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tiền Giang » Huyện Gò Công Đông »

Thánh Tịnh Vĩnh Sơn Quang

Ấp 3, Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3570155.

Thánh Tịnh Vĩnh Minh Quang

Ấp Đôi Ma 1, Xã Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3847302.

Thánh Tịnh Vĩnh Hòa

Ấp 4, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273 3840292; 0909914706.

Thánh Thất Thị Trấn Tân Hòa

Ấp Hòa Thơm, Thị Trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.

Thánh Thất Tân Trung (Tân Niên Trung)

Ấp Ông Non, Xã Tân Trung, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3843508.

Thánh Thất Tân Thành

Ấp Giồng Đình, (Xã Tân Thành cũ), Thị Trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.

Thánh Thất Tân Phước

Ấp 8, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3570923.

Tân Niên Tây

Ấp 4, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0979735490

Thánh Thất Tân Đông

Ấp Gò Lức, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3840403.

Thánh Thất Tân Đông

Ấp Xóm Chùa, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 01666188685.

Thánh Thất Rạch Già

Ấp 2, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0968754710.

Thánh Tịnh Ngọc Linh Đài

Ấp Xóm Chùa, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3846807.

Thánh Tịnh Hòa Quang Minh Phước

Ấp 5, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3840108.

Thánh Thất Bình Xuân

Ấp 5, Xã Bình Xuân, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0917108563.

Thánh Thất Bình Nghị (Tân Duân Trung cũ)

Ấp Bình Hòa, Xã Bình Nghị, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0979302038.

Thánh Thất Bình Đông

Ấp 5, Xã Bình Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3945975.