THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Ngọc Huỳnh Đàn


Địa chỉ: Ấp Vĩnh Bình Nam, Xã Bình Nam, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang.
Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận

tt-ngoc-huynh-dan-htmcd-kien-giang

tt-ngoc-huynh-dan-htmcd-kien-giang2