THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Nhà Tu Trung Thừa Phước Đông


Địa Chỉ: Ấp 5, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Long An. Điện thoại: 0272 3711189
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Đước

14phuocdong nt-bcd

Lược sử

Thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.

30-4-1974 (09-4 Giáp Dần): Thành lập thánh thất do đạo lịnh số 42/NV/ĐL.
Sáng lập: Ngọc Giáo Hữu Trần Văn Chà. Hiến đất: ông Trần Văn Hòa. Đứng bộ: Ngọc Giáo Hữu Trần Văn Chà (thời gian 1974-1980); Ngọc Giáo Hữu Trương Văn Lượng (từ 1981).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1974-1980: Ngọc Giáo Hữu Trần Văn Chà.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1981): Ngọc Giáo Hữu Trương Văn Lượng (sinh: 1933); Giúp Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Trà Văn Danh (sinh: 1954); Chánh Hội Trưởng: Thượng Lễ Sanh Lâm Bá Chua (sinh: 1928); Chánh Trị Sự nam: Trần Văn Cai (sinh: 1935); Chánh Trị Sự nữ: Ngô Thị Mới (sinh: 1929). Có 1 giáo hữu; 9 lễ sanh; 14 chức việc; 92 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Giáo Hữu Trương Văn Lượng, Đầu Họ Đạo, ngày 30-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.