THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Tòa Thánh Bến Tre


Địa chỉ: đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3822916.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Thị xã Bến Tre

1BenTreToaThanh