THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Tân Hưng


Địa chỉ: Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành, Long An.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Châu Thành

11phuoctanhung-bcd-longan

Lược sử

22-6-1957 (25-5 Đinh Dậu): Thành lập thánh thất do đạo lịnh số 21/ĐL.
Sáng lập: Giáo Hữu Trần Văn Thâm; Lễ Sanh Lê Văn Hưu; và Chánh Trị Sự Lê Thị Phú. Hiến đất: Phật tử Trần Thị Khương, và Phối Sư Huỳnh Thị Bộn. Đứng bộ: Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1957-1958: Thái Giáo Hữu Trần Văn Thêm.
1959-1964: Ngọc Lễ Sanh Lê Văn Hưu.
1965-1966: Giáo Hữu Thượng Nguyên Thanh.
1966-1979: Thái Lễ Sanh Nguyễn Trung Tình.
1980-1987: Ngọc Giáo Hữu Lê Phát Vĩnh.
1988-1998: Trương Lễ Sanh Võ Văn Tiếu.

Nhân sự 2000: Quyền Đầu Họ Đạo (từ 1999): Ngọc Lễ Sanh Lê Văn Năm (sinh: 1910); Giúp Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Nguyễn Thị Mười, và Thái Lễ Sanh Lê Văn Hinh (sinh: 1910); Chánh Hội Trưởng: Ngọc Lễ Sanh Lê Văn My (sinh: 1940); Chánh Trị Sự nam: Lê Văn Phụ (sinh: 1950); Chánh Trị Sự nữ: Lê Thị Nho (sinh: 1940). Có 8 lễ sanh; 27 chức việc; 153 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Lễ Sanh Lê Văn My, Chánh Hội Trưởng, ngày 09-7-2000 đã trợ giúp tài liệu.