THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Lại


Địa chỉ: Ấp Lũy, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Long An.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

19phuoclai-apluy-bcd

Lược sử

ấp Lũy, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo (trước nhà tu Trung Thừa).

28-4-1972 (15-3 Nhâm Tý): Thành lập thánh thất. Sáng lập: Giáo Hữu Ngô Văn Chơi; Lễ Sanh Lê Văn Tý; Lễ Sanh Nguyễn Thị Chậm; Lễ Sanh Nguyễn Văn Mừng; Lễ Sanh Trần Hữu Tấn. Hiến đất: Lễ Sanh Nguyễn Văn Mừng. Đứng bộ: Lễ Sanh Nguyễn Văn Mừng (thời gian 1972-1990).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1971-1972: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Nhẫn.
1975-1976: Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Mười.
1977-1982: Thượng Giáo Hữu Phạm Văn Để.
1982-1985: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Mậu.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1986): Thái Giáo Hữu Ngô Văn Chơi (sinh: 1917); Chánh Hội Trưởng: Ngọc Lễ Sanh Trần Văn Tấn (sinh: 1920); Chánh Trị Sự nam: Thái Lễ Sanh Nguyễn Ngọc Châu (sinh: 1926); Chánh Trị Sự nữ: Võ Thị Be (sinh: 1932). Có 1 giáo hữu; 8 lễ sanh; 11 chức việc; 75 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ Họ Đạo Phước Lại ngày 22-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.