THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Lục Long


Địa chỉ: Ấp 1 (Ông Bái), Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành, Long An. Điện thoại: 0272 665629 – 0272 3837783.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Châu Thành

1anluclong-bcd

Lược sử

Ấp 1 (chợ Ông Bái), xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.
Điện thoại:  072 3665629 – 072 3837783.

1943: Thánh thất nguyên là nhà tu.

Sáng lập: ông Trương Đình Thới (hiến 10 sào đất); Thái Giáo Sư Võ Văn Thường; Thượng Giáo Sư Kiểm Quế; Lễ Sanh Thái Lâu Thanh; Lễ Sanh Thượng Vô Thanh.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm
1948-1954: Thượng Giáo Sư Kiểm Quế.
1955-1960: Thượng Giáo Hữu Thái Văn Nguyên.
1961-1973: Ngọc Giáo Sư Võ Văn Trương.
1974-1998: Thái Giáo Sư Võ Văn Thường.

Nhân sự 2000: Quyền Đầu Họ Đạo: Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Bi (74 tuổi); Chánh Hội Trưởng: Thái Văn Hương (81 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Huỳnh Văn Mao (71 tuồi); Chánh Trị Sự nữ: Lê Thị Đồng (58 tuồi). Có 33 lễ sanh (nam: 8, nữ: 25); 17 chức việc (nam: 12, nữ: 5); 170 tín đồ (nam: 51, nữ: 119) trong đó có 143 tín đồ dưới 18 tuổi (nam: 58, nữ: 85).(*)

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Bi, Quyền Đầu Họ Đạo, ngày 20-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.