THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 71 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tây Ninh » Huyện Hòa Thành »

Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh (39), Ngoại Ô Tòa Thánh (32),

Nhà khách Giáo Tông

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Giáo Tông Đường

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Tòa Nội Chánh Cửu Trùng đài

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Đông Lang (Ban Nghi Lễ Tòa Thánh)

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3842146

Đông khán đài

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Cửu Trùng Thiên

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Tượng Thái tử Sĩ Đạt Ta và Xa Nặc

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Bửu Tháp Đức Phạm Hộ Pháp, Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Cao Thượng Sanh

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Cửa số 1 (Cửa Hòa Viện)

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Chánh môn Tòa Thánh

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh

Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.