THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 32 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tây Ninh » Huyện Hòa Thành » Ngoại Ô Tòa Thánh »

Báo Ân Đường- Thiên Hỷ Động

Ấp Trường Xuân, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Trí Huệ Cung- Thiên Hỷ Động

Ấp Trường Xuân, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Dưỡng Lão Đường Quy Thiện- Trường Quy Thiện

Ấp Trường Thiện, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3840543-0907534145 (Út Phấn)

Hộ Pháp Tịnh Đường- Trường Quy Thiện

Ấp Trường Thiện, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Đền Thờ Phật Mẫu Trường Quy Thiện

Ấp Trường Thiện, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Trí Giác Cung – Địa Linh Động

Ấp Trường Thiện, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Trường Tây (Phận Đạo Đệ Thập Ngũ cũ)

Ấp Trường Phước, Xã Trường Tây, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3842276

Điện Thờ Phật Mẫu Trường Tây (Phận Đạo Đệ Thập Ngũ cũ)

Ấp Trường Phước, Xã Trường Tây, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Trường Lưu (Phận Đạo Đệ Thập Lục cũ)

Ấp Trường Xuân, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3845697

Điện Thờ Phật Mẫu Trường Lưu (Phận Đạo Đệ Thập Lục cũ)

Ấp Trường Xuân, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Trường Hòa (Phận đạo Đệ Bát cũ)

Ấp Trường Xuân, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3848314

Điện Thờ Phật Mẫu Trường Hòa

Ấp Trường Xuân, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3848314

Thánh Thất Trường Ân

Ấp Trường Ân, Xã Trường Đông, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3845833

Điện Thờ Phật Mẫu Trường Đông

Ấp Trường Ân, Xã Trường Đông, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Văn phòng Tỉnh Đạo Hội Thánh Cao Đài BCĐ tại T Tây Ninh

Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3841.679

Thánh Thất Thị Trấn Hòa Thành (Long Hoa – Đệ Ngũ)

Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276 3840488

Điện Thờ Phật Mẫu Long Thành Trung (Phận Đạo Đệ thập Tứ cũ)

Đường Tôn Đức Thắng, Ấp Long Chí, Xã Long Thành Trung, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Long Thành Nam (Phận đạo Đệ Cửu cũ)

Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3849670

Điện Thờ Phật Mẫu Long Thành Nam (Phận đạo Đệ Cửu cũ)

Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3849670

Điện Thờ Phật Mẫu Long Thành Bắc

Ấp Long Thời, Xã Long Thành Bắc, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3840681

Thánh Thất Long Thành

số 1/10 Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Long Hải (Phận Đạo Đệ Thập Cửu cũ)

Ấp Long Hải, Xã Trường Tây, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3847.135

Điện Thờ Phật Mẫu Phước Thiện (Phận đạo Đệ Tứ cũ)

Ấp Hiệp Long, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Hiệp Long (Phận đạo Đệ Tứ cũ)

Ấp Hiệp Long, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Hiệp Hòa (Phận đạo Đệ Tam cũ)

Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Hiệp Định (Phận đạo Đệ Nhị cũ)

Ấp Hiệp Định, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Hiệp Định (Phận đạo Đệ Nhị cũ)

Ấp Hiệp Định, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Hiệp An (Phận đạo Đệ Nhứt cũ)

Ấp Hiệp An, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Hiệp Ân (Phận đạo Đệ Nhứt cũ)

Ấp Hiệp Ân, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Cực Lạc Cảnh

Ấp Hiệp Long, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh.