THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 34 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Long An » Huyện Cần Giuộc »

Vĩnh Nguyên Tự

Xã Long An, Huyện Cần Giuộc, Long An ☏ 0272 3895064.

VP Ban trị sự Trường Bình

Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3875306.

Thánh Thất Trường Bình

Ấp Hòa Thuận 2, Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3875375.

Thánh Thất Thuận Thành

Ấp Thuận Tây, Xã Thuận Thành, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3212855.

Thánh Thất Tân Tập

Ấp Tân Chánh, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3876269.

Thánh Thất Tân Kim

Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3893987.

Thánh Thất Phước Vĩnh Tây

Ấp 3, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3876915.

Nhà Tu Phước Vĩnh Tây

Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc, Long An.

Thánh Thất Phước Vĩnh Đông

Ấp Lộc Bình, Xã Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3223260.

Cơ sở phước thiện Phước Lý

Ấp Phước Lý, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc, Long An.

Thánh Thất Phước Lý

Ấp Phước Lý, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3892178.

Thánh Thất Phước Lâm

Xã Phước Lâm, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3737208.

Thánh Thất Phước Lâm

Xã Phước Lâm, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3738350.

Nhà Tu Phước Lâm

Xã Phước Lâm, Huyện Cần Giuộc, Long An.

Thánh Thất Phước Lại

Ấp Tân Thanh, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Long An.

Thánh Thất Phước Lại

Ấp Lũy, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Long An.

Thánh Thất Phước Hậu (ngoài)

Ấp Phước Hậu Ngoài, Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3734233.

Nhà Tu Phước Hậu

Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An.

Thánh Thất Phước Hậu (trong)

Ấp Phước Hậu ngoài, Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3223297.

Thánh Thất Mỹ Lộc

Ấp Lộc Tiền, Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3737092.

Nhà Tu Mỹ Lộc

Ấp Lộc Tiền, Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc, Long An.

Nhà Tu Mỹ Lộc

Ấp Lộc Tiền, Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc, Long An.

Thánh Tịnh Minh Cảnh Đài

Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Long An

Thánh Thất Long Thượng

Ấp Chợ Long Đinh, Xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3734401.

Thánh Thất Long Thới

Ấp Long Thới, Xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0958147028.

Thánh Thất Long Phụng

Xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3896894.

Nhà Tu Long Phụng

Ấp Phú Thạnh, Xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc, Long An.

Thánh Thất Long Hậu (Long Phú Tây cũ)

Ấp 2/5, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3731312.

Thánh Thất Long An

Xã Long An, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3895226.

Thánh Thất Đông Thạnh

Ấp Trung, Xã Đông Thạnh, Huyện Cần Giuộc, Long An. ☏ 0272 3876670.