THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Xá Đức Hiệp


Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lập, Xã Đức Hiệp, H Mộ Đức, Quảng Ngãi.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức

thuộc  TT  Trung  Hòa

thanh-xa-duc-hiep-httg-quang-ngai