THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Lục Diện Đồ Thơ


Địa chỉ: Xã Quới Sơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3623730
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Châu Thành

11LucDienDoTho

Lược sử

Thành lập năm 1929.

Sáng lập và hiến đất: Ngọc Huệ Quang (Phạm Văn Hoài, hiến 1.950m2), Nguyễn Long Đằng, Nguyễn Văn Kỷ, ông Ngư, các đạo tỷ Thiết, Hương, và Xuyến. Thánh tịnh có đủ ba đài, Đông Lang, Tây Lang, Thiên Phong Đường (tất cả cất bằng cây, lợp lá).

1940: Thánh tịnh bị hư hoại.

1945: Trại lá của Linh Sơn Tự hiến lá. Các ông Nguyễn Long Đằng, Nguyễn Văn Kỷ, Nguyễn Văn Vàng, Lê Minh Thậm, Bảy Lộc, ông Lẳm dựng lại thánh tịnh gồm ba căn.

1948: Cất lại đủ ba đài, Đông Lang, Tây Lang và Thiên Phong Đường (bằng cây lá).

1951: Cất Bát Quái Đài bán kiên cố. Năm sau khánh thành.

1963: Cất Hiệp Thiên Đài kiên cố.

1987: Tu sửa chánh điện (Cửu Trùng Đài).

1989: Cất lại Bát Quái Đài.

Nhân sự:
1948-1954: Giáo Hữu Nguyễn Văn Chơi (Hội Trưởng). Giáo Hữu Nguyễn Văn Cơ, Giáo Hữu Nguyễn Văn Nhứt, Giáo Hữu Nguyễn Văn Sáng, Giáo Hữu Đào Văn Cát, Giáo Hữu Nguyễn Văn Nhân, Giáo Hữu Nguyễn Văn Ngỡi, Giáo Hữu Đặng Văn Bảy, Lễ Sanh Võ Văn Tôn, Lễ Sanh Phùng Văn Tân, Lễ Sanh Trần Văn Bảy, Nguyễn Văn Biện, Nguyễn Văn Tơ, Bùi Văn Sấm, Trần Văn Trọng, Trần Như Biển, Huỳnh Văn Phải… PHÁI NỮ: Giáo Hữu Hương Tốt, Lễ Sanh Lưu Thị Sẩm, Trần Thị Bạch, Trần Thị Nguyên.

1954-1957: Đặng Văn Hùng (Hội Trưởng nam), Lễ Sanh Đặng Văn Tam (Phó Hội Trưởng), Nguyễn Thạnh Mậu (Từ Hàn), Phạm Văn Triệu (Chánh Trị Sự), Nguyễn Văn Tơ (Thông Sự), Trần Thị Nguyên (Hội Trưởng nữ), Trần Thị Bạch (Phó Hội Trưởng).

1957-1960: Bùi Văn Sấm (Hội Trưởng), Phạm Văn Phùng (Từ Hàn), Nguyễn Văn Thiệt (Thủ Bổn).

1960-1963: Giáo Hữu Huỳnh Văn Sang (Đầu Họ Đạo), Giáo Hữu Nguyễn Văn Chánh (Hội Trưởng), Bùi Văn Sấm (Phó Hội Trưởng), Phạm Văn Triệu (Chánh Trị Sự), Lễ Sanh Trần Văn Bảy, Lễ Sanh Nguyễn Văn Mới…

1975-1995: Giải thể hành chánh đạo. BAN QUẢN LÝ: Lê Văn Ri, Phạm Văn Phùng, Trần Văn Nô, Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Văn Phước, Trần Thanh Phương, Đào Ngọc An, Đào Văn Lễ, Quách Lương Vân, Võ Thị Đầm, Nguyễn Thị Muốn…

1995: Thánh tịnh hoàn nguyên về Hội Thánh Tiên Thiên và bầu nhân sự. BAN CAI QUẢN: Lễ Sanh Lê Văn Ri (Hội Trưởng), Lễ Sanh Phạm Văn Phùng (Phó Hội Trưởng), Lễ Sanh Đào Ngọc Ẩn (Phó Hội Trưởng), Nguyễn Văn Bá (Phó Hội Trưởng), Võ Thị Đầm (Phó Hội Trưởng).

BAN TRỊ SỰ: Trần Thanh Phương (Chánh Trị Sự), Đinh Trọng Tiên (Phó Trị Sự), Nguyễn Thị Muốn (Phó Trị Sự), Phạm Thị Hồng Danh (Phó Trị Sự), Huỳnh Thị Minh (Phó Trị Sự), Quách Lương Vân (Thông Sự).

1998: Họ đạo có 7 chức sắc và 193 tín đồ.( 1)

Ghi chú

(1) Chân thành cảm tạ hiền huynh Lễ Sanh Lê Văn Ri, Hội Trưởng, ngày 30-11-1998 đã trợ giúp tài liệu.