THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Lư Bồng


Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên An Giang Huyện Tịnh Biên

tti-lu-bong-httth-an-giang2

tti-lu-bong-httth-an-giang
Hiện không còn thờ tự