THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Hòa Quang Minh Phước


Địa chỉ: Ấp 5, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3840108.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Gò Công Đông

tti-hoa-quang-minh-phuoc-httth-tien-giang

Lược sử

Được thành lập năm 1966 là cơ sở Chí Thiện của Thánh Tịnh Vĩnh Sơn Quang, năm 1972 tách ra thành Thánh Tịnh độc lập và được Đức Quan Thánh giáng đàn ngày 18-08-1973 tại Thánh Tịnh, ban danh “Hòa Quang Minh Phước”.
Thánh Tịnh tọa lạc trên diện tích 591,6 m2 do cụ Thượng Tròn Thanh hiến cúng.
 Từ 1972 – 1998, Chánh Hội Trưởng : Giáo Hữu Thượng Tròn Thanh (Trần Văn Tròn, 1913-1998). Cố Vấn: Giáo Sư Thượng Viễn Thanh (Phan Văn Viễn, 1908-1996). Chánh Trị Sự: Lễ Sanh Thái Dơn Thanh (Võ Văn Dơn).
 Từ 1998 – 2009, Chánh Hội Trưởng: Giáo Hữu Thượng Thêu Thanh (1946). Chánh Trị Sự: Trần Văn Mến (1941).