THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Hòa An Phổ Hóa


Địa chỉ: Ấp Quí Thành, Xã Nhị Quí, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3814361.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Thị Xã Cai Lậy

tti-hoa-an-pho-hoa-httth-tien-giang2

tti-hoa-an-pho-hoa-httth-tien-giang3

tti-hoa-an-pho-hoa-httth-tien-giang
ảnh cũ