THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Bửu Quang Cảnh


Địa chỉ: Ấp Nhứt A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.224268.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Vĩnh Long Huyện Mang Thít

tti-buu-quang-canh-httth-vinh-long-1

tti-buu-quang-canh-httth-vinh-long-2

tti-buu-quang-canh-httth-vinh-long

tti-buu-quang-canh-httth-vinh-long1
Bản đồ