THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh An Long Hóa Tự


Địa chỉ: Ấp cù lao Tiên Lợi, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3622117.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Châu Thành

3AnLongHoaTu

Lược sử

1929: Ông Huỳnh Văn Đỏ lập An Ngãi Linh Vân tại nhà riêng.

22-6-1936 (04-05 Bính Tý): Lập đàn tại thánh tịnh An Thiên, hai đồng tử Huệ Thanh (Huỳnh Quang Minh) và Chín Châu thủ cơ, Huệ Quang (Huỳnh Ngọc Chuyên) làm điển ký. Đức Lý Thái Bạch giáng cơ, dạy dời An Ngãi Linh Vân về ấp Tiên Lợi, xã Tiên Long, huyện Sóc Sãi, tỉnh Bến Tre, đồng thời ban tên gọi là thánh tịnh An Long Hóa Tự, và lập ban cai quản. Sau đó, vợ ông Nguyễn Tấn Phan hiến 5 công đất, bà Đinh Thị Phụng (bà Phùng) cũng hiến 5 công đất. Ông Huỳnh Văn Đỏ cùng bổn đạo cất tạm Cửu Trùng Đài (bốn căn, cột cây, mái lá, vách dừng bằng thân cau chẻ, không có lầu chuông, lầu trống.

25 đến 27-10-1936: Theo thánh lịnh, làm lễ lạc thành thánh tịnh và tổ chức Hội Công Đồng Giáo Lý, có Thất Thánh và chức sắc, bổn đạo Tam Giang tham dự.

14-10-1938 (21-8 Mậu Dần): Tại thánh tịnh An Long Hóa Tự, Đức Chí Tôn giáng đàn ban cho kinh Tiếng Trống Giác Mê. Đến giờ Dậu ngày 29-10-1938 (07-9 Mậu Dần) thì tiếp xong quyển kinh. Phận sự tiếp kinh gồm có: Chứng đàn: Phối Sư Huỳnh Văn Đỏ và Lê Văn Thắm; Pháp đàn: Hiếu; Đồng tử: Huệ Thanh (Huỳnh Quang Minh) và Huệ Thông Quang (Nguyễn Văn Sính); Điển ký: Huệ Quang (Huỳnh Ngọc Chuyên).

1941-1945: Thực dân Pháp ra lịnh đóng của các thánh thất, thánh tịnh.

15-5-1956 (06-4 Bính Thân): Đức Lý Giáo Tông giáng cơ, dạy dời thánh tịnh về nền mới, cất đủ ba đài. Ông Nguyễn Văn Thái, hiến đất cất Cửu Trùng Đài, mua ngói lợp mái. Hiệp Thiên Đài xây bê-tông cốt sắt, mái tôn. Ông Trần Văn Thân hiến công cất Thiên Phong Đường.

Ban Cai Quản đầu tiên: Huỳnh Văn Đỏ, (Chánh Hội Trưởng), Nguyễn Văn Cang (Phó Hội Trưởng), Nguyễn Văn Đắc (Phó Hội trưởng), Huỳnh Ngọc Chuyên (Từ Hàn, Thư Ký), Nguyễn Văn Thiều (Thủ Bổn), Lê Văn Thắm (Phó Thủ Bổn).

1939-1943: BAN CAI QUẢN: Nguyễn Văn Ngải (Hội Trưởng), Nguyễn Văn Mạnh (Phó Hội Trưởng), Đặng Văn Thế (Phó Hội Trưởng), Lê Văn Nghị (Từ Hàn), Lê Đượm Nhuần (Thủ Bổn). BAN TRỊ SỰ: Lê Văn Giúp (Chánh Trị Sự), Nguyễn Văn Bân (Phó Trị Sự), Huỳnh Văn Trí (Phó Trị Sự), Lê Văn Trình (Thông Sự).

1943-1950: BAN CAI QUẢN: Huỳnh Văn Mạnh (Chánh Hội Trưởng), Đặng Văn Thế (Phó Hội Trưởng), Lê Văn Giáp (Phó Hội Trưởng), Huỳnh Văn Tư (Từ Hàn), Lê Văn Trình (Thủ Bổn). BAN TRỊ SỰ: Huỳnh Quang Minh (Chánh Trị Sự), Nguyễn Văn Bản (Phó Trị Sự), Trần văn Nhung (Phó Trị Sự), Nguyễn Văn Tuồng (Thông Sự).

1950-1955: BAN CAI QUẢN: Đặng Văn Thế (Chánh Hội Trưởng), Lê Văn Ngai (Phó Hội Trưởng), Huỳnh Quang Minh (Phó Hội Trưởng), Lê Văn Tân (Thủ Bổn), Lê Văn Trình (Từ Hàn). BAN TRỊ SỰ: Nguyễn Văn Bàn (Chánh Trị Sự), Nguyễn Văn Dỡ (Phó Trị Sự), Nguyễn Văn Lẹ (Phó Trị Sự), Đặng Văn Xinh (Thông Sự).

1955-1958: BAN CAI QUẢN: Đặng Văn Đồng (Chánh Hội Trưởng), Huỳnh Quang Minh (Phó Hội Trưởng), Nguyễn Văn Thoàn (Phó Hội Trưởng), Nguyễn Văn Bân (Thủ Bổn), Lê Văn Trình (Từ Hàn). BAN TRỊ SỰ: Nguyễn Văn Bân (Chánh Trị Sự), Nguyễn Văn Dỡ (Phó Trị Sự), Đặng văn Xinh (Thông Sự).

1958-1963: BAN CAI QUẢN: Huỳnh Quang Minh (Chánh Hội Trưởng), Nguyễn Văn Bân (Phó Hội Trưởng), Nguyễn Văn Hẳng (Phó Hội Trưởng), Lê Văn Trình (Từ Hàn).

1963-1976: BAN HỌ ĐẠO: Huỳnh Quang Minh (Đầu Họ Đạo), Nguyễn Văn Thanh (Phó Họ Đạo), Nguyễn Văn Mẫn (Từ Hàn). BAN TRỊ SỰ: Nguyễn Văn Dở (Chánh Trị Sự), Nguyễn Văn Lẹ (Phó Trị Sự), Đặng Văn Xinh (Thông Sự).
Trong thời kỳ chíến tranh, thánh tịnh có 674 tu sĩ được miễn quân dịch. Có ba đồng tử xuất thân từ thánh tịnh An Long Hóa Tự: Huệ Thanh (Huỳnh Quang Minh), Huệ Minh (Nguyễn Văn Nở), Lê Thiện Nguyện.

1972: Tái thiết Thiên Phong Đường (bê-tông cốt sắt, mái lợp ngói âm dương).

1976: Giải thể Ban Họ Đạo, Ban Cai Quản, Ban trị Sự. BAN QUẢN LÝ: Nguyễn Văn Dỡ (Trưởng Ban), Đặng Văn Xinh (Phó Ban), Huỳnh Quang Khiêm (Thư Ký kiêm Thủ Bổn).

06-02-1992: Tái thiết Cửu Trùng Đài.

1993: Tái thiết Tây Lang (bê-tông cốt sắt, mái lợp ngói).

12-02-1994: Tái thiết Bát Quái Đài.

1995: Lợp mái tôn Thiên Phong Đường. Hoàn nguyên Hội Thánh Tiên Thiên.

19-01-1997 (11-12 Bính Tý): Ban Đại Diện tỉnh Bến Tre đến thánh tịnh mở phiên họp bầu nhân sự. BAN CAI QUẢN: Đặng Văn Bé (Trưởng Ban), Nguyễn Văn Trưởng (Phó Ban), Huỳnh Quang Khiêm (Phó Ban kiêm Thủ Bổn), Phạm Khắc Bình (Phó Ban), Nguyễn Thị Bốn (Phó Ban), Nguyễn Văn Điệp (Từ Hàn). BAN TRỊ SỰ: Nguyễn Văn Thời (Trưởng Ban), Lê Văn Luật (Phó Ban), Hứa Tấn Hùng (Phó Ban), Lê Ngọc Ần (Phó Ban), Phạm Khắc Điệp (Thông Sự), Lê Văn Phiên (Phó Ban), Nguyễn Thị Hà (Phó Ban).( 1)

Ghi chú

(1) Chân thành cảm tạ hiền huynh Huỳnh Quang Khiêm, Phó Ban Cai Quản, ngày 01-12-1998 đã trợ giúp tài liệu.