THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Vang Quới Đông


Địa chỉ: Ấp Vĩnh Trung, Xã Vang Quới Đông, Huyện Bình Đại, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3223984.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Bến Tre Huyện Bình Đại

16VanQuoiDongTT