THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thủ Tửu


Địa chỉ: Ấp Thủ Tửu, TP Tân An, Long An. Điện thoại: 0272 3512424.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An TP. Tân An

10 thutuu tt bcd

Lược sử

1971: Thành lập thánh thất.
Sáng lập và hiến đất: Thượng Giáo Sư Trần Văn Thiệt.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm
1985-1992: Thượng Giáo Sư Trần Văn Thiệt.
1992-1995: Thượng Giáo Hữu Đinh Văn Nam.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1995): Thái Giáo Hữu Trần Văn Cang (70 tuổi); Phó Đầu Họ Đạo: Thái Lễ Sanh Lê Văn Nghiêm (60 tuổi); Chánh Hội Trưởng: Thái Lễ Sanh Nguyễn Văn Bá (71 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Phùng Văn Hùng (52 tuổi). Có 1 giáo sư; 1 giáo hữu; 15 lễ sanh; 17 chức việc; 119 tín đồ.(*)
Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Hội Trưởng Huỳnh Trung Lưu và hiền huynh Chánh Trị Sự Võ Bá Đảnh ngày 15-11-1998 đã trợ giúp tài liệu.