THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thạnh Phong


Địa chỉ: Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3886492.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Thạnh Phú

12ThanhPhong

Lược sử

Thành lập năm 1928. Sáng lập: Bùi Hữu Lễ, Giáo Hữu Bùi Hữu Nghị, Lễ Sanh Huỳnh Kim Hơn, Lễ Sanh Nguyễn Phong Mỹ.

Hiến đất: Bùi Hữu Lễ (3.230m2). Đất đai hiện có: 3.220m2. Người đứng bộ: Bùi Hữu Nghị (1928-1935), Trần Đắc Nghĩa (1935-1950), Trần Văn Hơn (1950-1968), Nguyễn Văn Tư (từ 1970).

Cơ sở: Bát Quái Đài (28,8m2), Cửu Trùng Đài (130m2), Hiệp Thiên Đài (24m2), Thiên Phong Đường (140m2), Tây Lang (97,50m2), sử dụng vào mục đích khác (1.490m2).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Thượng Giáo Hữu Bùi Hữu Nghị (1930-1936), Thái Lễ Sanh Huỳnh Văn Thiệt (1936-1940), Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Thi (1940-1944), Ngọc Lễ Sanh Lưu Tâm Cơ (1944-1948), Thái Lễ Sanh Trần Đắc Nghĩa (1948-1963), Thái Giáo Hữu Trần Văn Hớn (1963-1968), Thượng Giáo Sư Nguyễn Văn Tư (từ 1970).

Nhân sự (năm 2000): Thượng Giáo Sư Nguyễn Văn Tư (Đầu Họ Đạo, 81 tuổi), Ngọc Lễ Sanh Huỳnh Kim Đa (Giúp Đầu Họ Đạo, 72 tuổi), Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Mẹo (Giúp Đầu Họ Đạo, 71 tuổi), Ngọc Lễ Sanh Trần Văn Ức (Chánh Hội Trưởng), Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Công (Chánh Trị Sự nam), Lễ Sanh Nguyễn Thị Đẹp (Chánh Trị Sự nữ).

Họ đạo có 1 giáo sư (nam), 29 lễ sanh (nam 9, nữ 20), 24 chức việc (nam 9, nữ 15), 332 tín đồ (nam 112, nữ 220), trong đó 300 người dưới 18 tuổi (nam 170, nữ 130), 110 hộ gia đình, 30 liệt sĩ, 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 3 thương binh, 7 gia đình có công với cách mạng.(1)

Ghi chú
(1) Chân thành cảm ơn hiền huynh Thượng Giáo Sư Nguyễn Văn Tư, Đầu Họ Đạo, ngày 07-8-2000 đã trợ giúp tài liệu.