THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Kim


Địa chỉ: Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3893987.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

29Tankim-bcd-tt

Lược sử

1928: Thành lập thánh thất.  Sáng lập và hiến đất: Chánh Phối Sư Nguyễn Văn Lai (sinh: 1920).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1928-1942: Thượng Giáo Hữu Huỳnh Văn Yên.
1942-1944: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Trọng Quyền.
1944-1945: Giáo Hữu Ngọc Thiều Thanh.
1945-1946: Thái Giáo Hữu Nguyễn Chánh Tòng.
1946-1960: Thượng Giáo Hữu Phạm Văn Thiện.
1960-1962: Thượng Giáo Hữu Võ Văn Tỵ.
1962-1965: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Tồn.
1965-1968: Thượng Giáo Hữu Lê Văn Đảnh.
1968-1969: Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Lai.
1969-1970: Giáo Hữu Thái Chánh Thanh.
1970-1971: Giáo Hữu Thái Vân Thanh.
1972-1973: Ngọc Giáo Hữu Lê Văn Quới.
1974-1994: Thượng Giáo Sư Lê Văn Tư.

Nhân sự 2000: Quyền Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Nguyễn Ngọc Giai (sinh: 1921); Chánh Hội Trưởng: Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Út (sinh: 1951); Chánh Trị Sự nam: Phan Văn Niên (sinh: 1934). Có 2 giáo hữu; 33 lễ sanh; 38 chức việc; 564 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Thượng Lễ Sanh Nguyễn Ngọc Giai, Quyền Đầu Họ Đạo, ngày 20-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.