THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Ân


Địa chỉ: Ấp 6, Xã Tân Ân, Huyện Cần Đước, Long An. Điện thoại: 0272 3882508.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Đước

19 tanan tt-bcd

Lược sử

15-01-1970 (08-12 Canh Tuất):Thành lập thánh thất.
Sáng lập: Ngọc Giáo Sư Nguyễn Đăng Ken; Giáo Sư Hương Cầu; và Lễ Sanh Nguyễn Thị Đông. Hiến đất: Giáo Sư Nguyễn Văn Bằng (quy thiên: 26-9 âm lịch).

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1974): Ngọc Giáo Sư Nguyễn Đăng Ken (84 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Đăng Cháp (67 tuổi); Chánh Trị Sự nữ: Lễ Sanh Nguyễn Thị Đông (60 tuổi). Có 4 lễ sanh; 31 chức việc; 80 tín đồ.