THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Vĩnh Đông


Địa chỉ: Ấp Lộc Bình, Xã Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3223260.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

26phuocvinhdong-bcd

Lược sử

1940: Thành lập thánh thất.

Sáng lập: Giáo Sư Trần Văn Trương; Lễ Sanh Trần Văn Xường; Lễ Sanh Võ Văn Trợt; và ông Nguyễn Văn Tám. Hiến đất: bà Huỳnh Thị Minh Châu. Đứng bộ: ông Trần Văn Đắc (thời gian 1956-1966); Giáo Sư Trần Văn Trương (từ 1971).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1942-1943: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Di.
1944-1945: Thượng Giáo Hữu Trần Minh Thông.
1946-1948: Thượng Giáo Hữu Lê Kim Lư.
1954-1956: Ngọc Lễ Sanh Giản Văn Chứa.
1957-1959: Thượng Giáo Hữu Trần Văn Đắc.
1960-1962: Ngọc Giáo Hữu Văn Khai.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1971): Ngọc Giáo Sư Trần Văn Trương (84 tuổi); Phó Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Nguyễn Hữu Lai (81 tuổi); Giúp Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Giản Thị Liễu (76 tuổi), và Lễ Sanh Đoàn Thị Tốt (77 tuổi); Chánh Hội Trưởng: Thượng Lễ Sanh Võ Văn Ngân (78 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Võ Văn Trừ (70 tuổi); Chánh Trị Sự nữ: Nguyễn Thị Đây (63 tuổi). Có 2 giáo sư; 1 giáo hữu; 15 lễ sanh; 19 chức việc; 348 tín đồ. (*)

Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Giáo Sư Trần Văn Trương, Đầu Họ Đạo, ngày 09-7-2000 đã trợ giúp tài liệu.