THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Tuy


Địa chỉ: Ấp 5, Xã Phước Tuy, Huyện Cần Đước, Long An. Điện thoại: 0272 3885611
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Đước

16phuoctuy tt-bcd

Lược sử

12-5-1938 (13-4 Mậu Dần): Thành lập thánh thất.
Sáng lập: Giáo Hữu Thái Nghĩa Thanh. Hiến đất: Lễ Sanh Hồ Văn Đệ. Đứng bộ: Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương; và Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Xuyến (từ 1990).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1938-1942: Giáo Hữu Nguyễn Văn Dương.
1943-1945: Giáo Hữu Ngô Văn Cường.
1946-1949: Giáo Hữu Ngô Văn Quân.
1949-1951: Giáo Sư Phạm Ngọc Dành.
1951-1954: Giáo Sư Nguyễn Văn Nghĩa.
1954-1958: Giáo Hữu Nguyễn Văn Ký.
1959-1963: Giáo Hữu Võ Văn Cương.
1963-1967: Giáo Hữu Văn Công Phúc.
Từ 1968: Giáo Hữu Trà Văn Khuê; Ngọc Bền Thanh; Thượng Bá Thanh.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo: Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Xuyến (sinh: 1911); Giúp Đầu Họ Đạo: Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Cẩm (sinh: 1920), Ngọc Lễ Sanh Phạm Văn Hảnh (sinh: 1923), và Lễ Sanh Nguyễn Thị Đường (sinh: 1925); Chánh Hội Trưởng: Thượng Lễ Sanh Phạm Văn Ban (sinh: 1924); Chánh Trị Sự nam: Nguyễn Văn Việt (sinh: 1937); Chánh Trị Sụ nữ: Nguyễn Thị Diễm (sinh: 1948). Có 9 giáo hữu; 24 lễ sanh; 330 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Xuyến, Đầu Họ Đạo, ngày 27-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.