THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Tuy


Địa chỉ: Ấp 4, Xã Phước Tuy, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3858892.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Ba Tri

PhuocTuyTT

Lược sử

Thành lập do đạo lịnh số 22/ĐL, ngày 06-12-1950 (27-10 Canh Dần).

Sáng lập: Lễ Sanh Nguyễn Văn Nếp, Giáo Hữu Phạm Chấp Chánh, Giáo Sư Võ Văn Trĩ.

Hiến đất: Giáo Sư Nguyễn Văn Cang (1.030m2), Lễ Sanh Châu Văn Xuyến (4.600m2).

Đất đai hiện có: 5.040m2, trong đó họ đạo mua 1.010m2.

Người đứng bộ: Phạm Chấp Chánh (1950-1951), Võ Văn Trĩ (1952-1955), Châu Văn Phon (1956-1960), Hồ Văn Chờ (từ 1991).

Cơ sở: Bát Quái Đài (26m2), Cửu Trùng Đài (121m2), Hiệp Thiên Đài (52m2), Thiên Phong Đường (100m2), Đông Lang (75m2), Tây Lang (75m2), phòng thuốc Đông y (20m2), phước điền (3.000m2), nghĩa địa (200m2).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Thái Giáo Hữu Phạm Chấp Chánh (1950-1951), Thái Giáo Hữu Võ Văn Trĩ (1952-1955), Ngọc Giáo Hữu Châu Văn Phon (1956-1960), Thái Giáo Hữu Võ Văn Khê (1960-1975), Thượng Lễ Sanh Đặng Văn Cống (1976-1991), Ngọc Giáo Hữu Hồ Văn Chờ (1991-1997), Thái Lễ Sanh Võ Văn My (từ 1997).

Nhân sự (năm 2000): Thái Lễ Sanh Võ Văn My (Quyền Đầu Họ Đạo, 70 tuổi), Ngọc Lễ Sanh Trần Quang Ổi (Chánh Hội Trưởng, 59 tuổi), Võ Văn Xem (Chánh Trị Sự nam, 60 tuổi), Lễ Sanh Võ Thị Ất (Chánh Trị Sự nữ, 60 tuổi).

Họ đạo có 1 giáo hữu (nam); 23 lễ sanh (nam 8, nữ 15), 21 chức việc (nam 17, nữ 4), 495 tín đồ (nam 220, nữ 275), 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2 gia đình có công với cách mạng