THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Hậu (ngoài)


Địa chỉ: Ấp Phước Hậu Ngoài, Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3734233.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

18phuochau-tt-ngoai-bcd

Lược sử

Thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.

21-7-1946 (23-6 Bính Tuất): Thành lập thánh thất do đạo lịnh số 158/ĐL.
Sáng lập: Giáo Hữu Nguyễn Chánh Tòng. Hiến đất: Lễ Sanh Lê Văn Cai; Giáo Hữu Lê Văn Ký.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1946-1949: Thái Giáo Sư Nguyễn Chánh Tòng.
1950-1953: Thượng Giáo Sư Trang Sĩ Huynh.
1954-1957: Thái Giáo Sư Phạm Văn Biện.
1958-1963: Ngọc Giáo Sư Phạm Văn Ngọ.
1964-1969: Ngọc Giáo Hữu Lê Văn Từng.
1970-1975: Thượng Giáo Sư Trần Văn Chơn.
1976-1977: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Biếu.
1978-1979: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Hảo.
1980-1995: Thượng Giáo Hữu Trần Văn Chơn.
1995-1996: Thái Lễ Sanh Nguyễn Văn Bộn.

Nhân sự 2000: Quyền Đầu Họ Đạo (từ 1997): Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Tám (67 tuổi); Giúp Đầu Họ Đạo Lễ Sanh Nguyễn Thị Mùi (70 tuổi); Chánh Hội Trưởng Lê Văn Nhựt (53 tuổi); Chánh Trị Sự nam Nguyễn Phú Tổng (66 tuổi); Chánh Trị Sự nữ Huỳnh Thị Đầy (70 tuổi). Có 8 lễ sanh; 14 chức việc; 550 tín đồ.(*)

Ghi chú:(*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Tám, Quyền Đầu Họ Đạo, ngày 21-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.