THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Ninh Phước – Phận đạo Đệ Thập Thất cũ


Địa chỉ: Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3630124
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh TP Tây Ninh

 

NinhPhuoc TT

Đang xây cất mới năm 2012 tại địa điểm khác, cùng xã
5NinhPhuocTT2