THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Nhơn


Địa chỉ: Ấp 3, X Mỹ Nhơn, H Ba Tri, Bến Tre Điện thoại: 0275 3888678
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Ba Tri

MyNhonTT

Lược sử

Thành lập năm 1951. Sáng lập và hiến đất: Giáo Hữu Trà Văn Luận, Giáo Hữu Lê Quang Kén, Lễ Sanh Lê Thị Mãnh (hiến 700m2). Đất đai hiện có: 1.200m2, trong đó họ đạo mua 500m2. Phước điền 2.000 m2, sử dụng vào mục đích khác 71,5m2. Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Ngọc Giáo Hữu Phùng Văn Tặng (1957), Thượng Lễ Sanh Trà Văn Luận, Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Ký, Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Tấn Yêm (1971-1992), Thái Giáo Hữu Lê Quang Kén (1993-1998). Nhân sự (năm 2000): Thái Lễ Sanh Lê Quang Hảo (Đầu Họ Đạo, 73 tuổi), Phạm Văn Đại (Chánh Hội Trưởng), Lễ Sanh Nguyễn Thành Đỏ (Chánh Trị Sự nam, sinh năm 1935), Lễ Sanh Bùi Thị Thuật (Chánh Trị Sự nữ, sinh năm 1922). Họ đạo có 4 giáo hữu (nam 3, nữ 1), 25 lễ sanh (nam 8, nữ 17), 10 chức việc (nam 6, nữ 4), 174 tín đồ (nam 81, nữ 93), 122 hộ gia đình, 3 liệt sĩ, 1 thương binh, 4 gia đình có công với cách mạng.

Ghi chú
Chân thành cảm tạ hiền huynh Thái Lễ Sanh Lê Quang Hảo, Quyền Đầu Họ Đạo, năm 2000 đã trợ giúp tài liệu.