THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Hạnh Nam


Địa chỉ: Ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An. Điện thoại: 0272 3849193.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Đức Hòa

9myhanhnamtt-bcd

Lược sử

Địa chỉ:Ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Điện thoại: 072 3849193.
1971: Thành lập thánh thất.
Sáng lập: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Inh (quy thiên: 20-9 âm lịch). Hiến đất: Thái Lễ Sanh Nguyễn Văn Huỳnh (quy thiên: 20-12 âm lịch). Đứng bộ: Ông Nguyễn Văn Chúc.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1971-1976: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Inh.

1977-1981: Thái Giáo Hữu Lê Văn Sua.

1982-1986: Ngọc Lễ Sanh Huỳnh Văn Bắc.

Nhân sự 2000: Quyền Đầu Họ Đạo (từ 1987): Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Chúc (sinh: 1933); Giúp Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Huỳnh Văn Mĩa (sinh: 1941); Thượng Lễ Sanh Trương Văn Đức (sinh: 1936); Chánh Trị Sự nam: Lý Quới Thiên (sinh: 1938); Chánh Trị Sự nữ: Lê Thị Út (sinh: 1942). Có 11 giáo sư; 11 lễ sanh; 20 chức việc; 179 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Chúc, Quyền Đầu Họ Đạo, ngày 28-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.