THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Lương Phú


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Lương Phú, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3863236.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Giồng Trôm

7LuongPhu

Lược sử

Sáng lập và hiến đất (1945): Thượng Giáo Hữu Phạm Ngọc Đằng.

Đất đai hiện có: 2000m2, trong đó họ đạo mua 500m2. Người đứng bộ (từ 1998): Cao Tấn Xinh.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Cang (1945-1950), Thượng Giáo Sư Nguyễn Văn Cưng (1950-1955), Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Nhân (1955-1958), Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Chiêu (1958-1964), Thượng Giáo Hữu Lý Thành Chiêu (1964-1970).

Chức sắc: giáo sư 7 (nam 4, nữ 3); giáo hữu 11 (nam 7, nữ 4); lễ sanh 11 (nam 7, nữ 4). Chức việc: 16 (nam 6, nữ 10).

Nhân sự (năm 2000): Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Sung (72 tuổi, Quyền Đầu Họ Đạo), Thái Lễ Sanh Nguyễn Châu Thanh (65 tuổi, Giúp Đầu Họ Đạo), Thượng Lễ Sanh Lương Văn Hữu (71 tuổi, Chánh Hội Trưởng), Lê Văn Rô (68 tuổi, Chánh Trị Sự nam), Đinh Thị Vĩnh (62 tuổi, Chánh Trị Sự nữ).

Họ đạo có 550 tín đồ (nam 200, nữ 350), 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 5 thương binh, 10 gia đình có công với cách mạng.(1)

Ghi chú

Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Sung, Quyền Đầu Họ Đạo, và Thái Lễ Sanh Nguyễn Châu Thanh, Giúp Đầu Họ Đạo, ngày 11-8-2000 đã trợ giúp tài liệu.