THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Giao Thạnh


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3876407.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Thạnh Phú

8GiaoThanh

Lược sử

Thành lập năm 1933. Sáng lập và hiến đất: Giáo Sư Phạm Công Kỳ, Giáo Hữu Đỗ Văn Giao (5.000m2). Họ đạo mua 4.000m2.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Thượng Giáo Sư Phạm Công Kỳ (1933-1938), Ngọc Giáo Hữu Tống Phước Long (1939-1941), Ngọc Giáo Hữu Đỗ Văn Hai (1942-1945), Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Duy (1946-1949), Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Kiển (1950-1953), Ngọc Giáo Hữu Trần Văn Đốc (1954-1956), Thái Giáo Hữu Đinh Văn Ngọ (1956-1960), Thượng Giáo Hữu Lưu Văn Thêm (1961-1992).

Nhân sự (năm 2000): Thái Lễ Sanh Lê Văn Phẩm (Đầu Họ Đạo, 75 tuổi), Thái Lễ Sanh Lê Văn Nhung (Chánh Hội Trưởng, 70 tuổi), Thái Lễ Sanh Lê Văn Bực (Chánh Trị Sự nam, 48 tuổi).

Họ đạo có 1 giáo sư, 7 giáo hữu, 26 lễ sanh, 45 chức việc (nam 15, nữ 31).