THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bình Lập


Địa chỉ: số 146 Đường Nguyễn Thông, Phường 3, TP. Tân An, Long An.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An TP. Tân An

1 binhlaptt-longan-bcd

 

1 binhlaptt-longan-bcd2

Lược sử

Số 146 Nguyễn Thông, phường 3, thị xã Tân An, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.
1950: Thành lập thánh thất.

 
Sáng lập: Giáo Sư Trần Văn Thâu (quy thiên: 14-8 âm lịch). Hiến đất: Lễ Sanh Trần Văn Đương.

 
Đầu Họ Đạo tiền nhiệm
Giáo Hữu Thái Niên Thanh, Ngọc Giáo Hữu Đoàn Văn Chụp, Ngọc Giáo Hữu Mai Văn Bền, Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Giáo, Giáo Hữu Thái Quảng Thanh, Thái Giáo Hữu Đoàn Văn Báo.
1975: Ông Nguyễn Tấn Thắng.

 
Nhân sự 2000: Giúp Đầu Họ Đạo: Thái Lễ Sanh Phạm Văn Mua (73 tuổi); Chánh Hội Trưởng: Thái Lễ Sanh Mai Văn Trân (73 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Thái Lễ Sanh Đoàn Tường Phước (60 tuổi); Chánh Trị Sự nữ: Nguyễn Thị Đường (53 tuổi). Có 1 giáo hữu; 16 lễ sanh; 11 chức việc; 269 tín đồ.