THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bình Hòa


Địa chỉ: Xã Bình Hòa, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Địa chỉ: 0275 3641354.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Giồng Trôm

2BinhHoa-GiongTrom

Lược sử

Sáng lập và hiến đất (năm 1933): Giáo Sư Phan Văn Quý (1403,5m2).
Người đứng bộ: Cao Tấn Xinh (từ 1998).

Cơ sở: Bát Quái Đài, Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài (tổng cộng 173m2); Thiên Phong Đường (56m2), Đông Lang (63m2), Tây Lang (63m2), phước điền (3.000 m2), sử dụng vào mục đích khác (71,5 m2).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Thái Giáo Sư Hồ Ngọc Chỉ (1933-1935), Thượng Giáo Sư Phan Văn Quý (1936-1940), Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Cang (1940-1958), Ngọc Giáo Hữu Lê Văn Tâm (1958-1960), Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Giáo (1960-1965), Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Quản (1965-1982).

Nhân sự (năm 2000): Thượng Giáo Hữu Cao Tấn Xinh (sinh năm 1933, Đầu Họ Đạo, nhiệm kỳ từ 1988), Lễ Sanh Hồ Ngọc Tú (sinh năm 1935, Chánh Trị Sự nam), Lễ Sanh Nguyễn Thị Lựa (sinh năm 1922, Chánh Trị Sự nữ).

Họ đạo có 2 giáo sư (nam 1, nữ 1), 3 giáo hữu (nam 1, nữ 2), 19 lễ sanh (nam 8, nữ 11), 10 chức việc (nam 6; nữ 4), 229 tín đồ (nam 92, nữ 137).