THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bảo Thuận


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bảo Thuận, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3775027.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Ba Tri

BaoThuanTT

Lược sử

Sáng lập: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Gạo, Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Đệ, Thượng Giáo Hữu Trần Văn Vĩnh, Lễ Sanh Võ Văn Du, Lễ Sanh Võ Văn Phú.
Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Gạo, Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Đệ, Thượng Giáo Hữu Trần Văn Vĩnh.
Nhân sự (năm 2000): Ngọc Lễ Sanh Đoàn Văn Sách (Đầu Họ Đạo, 81 tuổi), Chánh Hội Trưởng Phạm Văn Bé (45 tuổi), Lễ Sanh Trương Văn Bửng (Chánh Trị Sự nam, 72 tuổi), Lễ Sanh Nguyễn Thị Sam (Chánh Trị Sự nữ, 59 tuổi).
Họ đạo hiện có 18 chức việc (9 nam, 9 nữ), 215 tín đồ (nam 95, nữ 120), trong đó 75 người dưới 18 tuổi (nam 32, nữ 43), 109 hộ gia đình, 5 liệt sĩ, 2 thương binh, và 16 gia đình có công với cách mạng.
Đất đai hiện có 1.000m2.