THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Tên gọi các thánh sở Cao Đài


Các thánh sở Cao Đài nói chung là những nơi thờ phượng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và chư Thần Thánh Tiên Phật. Ở cấp Hội Thánh thì có Tòa Thánh, Đền Thánh, Thánh Tòa, Bửu Tòa, Thiên Tòa, Tổ Đình, Tiểu Tòa Thánh, Đền Thờ Phật Mẫu, Diêu Trì Bưu Điện. Ở cấp địa phương thì có Điện Thờ Phật Mẫu, Thánh thất, Tiểu Thánh thất, Thánh tịnh, Thiên Đạo Học Đường, Trường Chơn Đạo, Nhà tu, Văn phòng Tỉnh Đạo, Thánh xá, Thiên bàn, Điện, Điện thờ, Tự, Cảnh, Đàn (Chiếu Minh), Cung, Cơ sở Đạo, Cơ Quan, Trường Quy… Tuy danh từ có khác nhau nhưng đều là thể pháp phụng sự vạn linh của Đức Cao Đài tại thế.