THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Phủ thờ Quyền Giáo Tông Lê văn Trung


Địa chỉ: đường Cách Mạng tháng 8, Ấp Ninh Phước, Xã NinhThạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh TP Tây Ninh

9PhuThoQGTLeVanTrung2 9PhuThoQGTLeVanTrung