THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Linh Châu Kim Đức (Phủ Thờ Cửu Khúc Toà)


Thánh Tịnh được Hội Thánh đổi tên thành Thánh Tịnh Linh Châu Kim Đức.

Được sự thống nhất của Hội Thánh nhằm ngày 15 tháng 4 âm lịch năm 2022, Họ Đạo Thánh tịnh Phủ Thờ Cửu Khúc Toà cử hành lễ đón nhận tên mới là Linh Châu Kim Đức.
Thánh tịnh Phủ Thờ Cửu Khúc Toà trước đây là Ban Trị Sự của Thánh tịnh Cửu Khúc Toà về sau từ Ban Trị Sự nâng lên thành Thánh tịnh Phủ Thờ Cửu Khúc Toà, sau nhiều lần họp với Hội Thánh thì nay đã thống nhất đổi tên thành Thánh tịnh Linh Châu Kim Đức.

tti-linh-chau-kim-duc

tti-cuu-khuc-toa-httth-vinh-long2

tti-cuu-khuc-toa-httth-vinh-long3

tti-cuu-khuc-toa-httth-vinh-long4
tti-cuu-khuc-toa-httth-vinh-long5