THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Minh Cảnh Thánh Đức Đàn


Địa chỉ: Ấp Ninh Thuận, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3826483
Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi Tây Ninh Huyện Dương Minh Châu

9MinhCanhThanhDucDan 9MinhCanhThanhDucDan2

Lược sử

Theo thư đề ngày 15-5 Giáp Thân, ông Bảy Triệu ở đàn Minh Cảnh có cho biết lược sử Đàn Minh Cảnh như sau:
Năm 1936, ông Nguyễn Minh Lý, đắc quả Diên Minh Đạo Nhơn, học trò cấp nhứt của Thầy (Đức Ngô Minh Chiêu) ở Sài Gòn [có vợ là bà Minh Huyền], lãnh lệnh Thầy về Tây Ninh lập Đàn tu phái Chiếu Minh Vô Vi.

Khi đến Tây Ninh gặp ông Lâm Quang Tỷ ở phái Tiên Thiên, hiến đất cất Đàn Minh Cảnh ở ấp Bàu Cọp, xã Bàu Năng. Nhờ số đạo hữu ở Sài Gòn lên Tây Ninh hiệp lại, tạo dựng được nhà Đàn bằng cây lợp lá, số đạo hữu 30 người.

Đến năn 1947, Đàn bị cháy do chiến tranh, chết 03 người tại chỗ. Thấy nơi tu hành bị mất an ninh, ông Đặng Văn Chỗ và bà Thời xin dời Đàn về đất của ông ở Sân Cu, xã Bàu Năng, dựng lại khang trang, lợp ngói. Lúc này có quý ông Thế, Ân, The, Vinh góp sức.

Đến năm 1961 lập ấp chiến lược, không ở được nữa, bà Tư Thời dời Đàn luôn ra lộ đá, cất lại, xây tường lợp ngói.

Đến năm 1972, máy bay bỏ xăng bột làm nhà Đàn bị cháy lần thứ hai.

Sau khi bị cháy, ông Trần Văn Đành là con bà Tư Thời và một số đạo hữu lo xây cất lại bằng cây lợp tôn. Đến năm 2000, ông Đành liễu đạo, để Đàn lại cho con là Trần Huệ Quang, 50 tuổi độc thân, coi giữ.

Đến năm 2004, nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Họ Đạo làm chủ. Từ đây, Đàn không thuộc tư nhân nữa. Số đạo hữu nam nữ được khoảng 120 người.