THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Cực Lạc Cảnh


Địa chỉ: Ấp Hiệp Long, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Hòa Thành Ngoại Ô Tòa Thánh

CucLacCanh2 _ThienBan

CucLacCanh1 TT

CucLacCanh

Lược sử

Cực lạc Cảnh thuộc ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, thuộc phận đạo đệ tứ cũ, là một cảnh Cao Đài nằm gần với “Điện thờ Phật Mẫu đệ tứ” trong khu đất rừng 100 mẫu do Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh và Nữ Đầu Sư Hương Thanh mua vào năm 1926.Trước đây cảnh nầy có ý quy tụ các tăng ni Phật giáo qui hiệp về đây tu hành theo Tân Pháp Cao Đài, nên định lập ra nhiều cảnh như: Quan Âm Các, Long nữ Điện, Tây Vức Trì v. v.., nhưng chưa thực hiện vì không lâu sau đó đất nầy được hiến cho Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Trong cảnh này hiện có nhiều cốt tượng đặc biệt là các cốt tượng của các vị Giáo chủ Tam Giáo như Thích Ca, Thái Thượng, Khổng Tử, Tam Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Âm, Đức Lý Thái Bạch, Đức Quan Thánh Đế Quân, Chúa Giê su và Khương Thái Công. Các cốt tượng nầy trước đây được thờ ở Thánh thất Gò Kén trong dịp lễ Khai Minh Đại Đạo vào ngày Rằm tháng 10 năm Bính Dần. Sau khi xây cất Đền Thánh Tây Ninh xong, Các đấng được thờ bằng bài vị, vả lại trên bao lam đã có tượng hình của Tam Giáo, Ngũ Chi, cho nên các cốt tượng nầy được đem vào thờ trong cảnh Cực Lạc. Cảnh nầy đã được trùng tu lại khang trang, hằng năm được cúng đầy dủ nghi thức với hương bông trà tửu. Tại Tòa Thánh Cao Đài Bến Tre và các Thánh thất Cao Đài Ban Chỉnh Đạo đều thờ cốt tượng như ở Cực Lạc Cảnh.