THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tây Ninh » TP Tây Ninh » Vạn Pháp Cung »

Vạn Pháp cung, Cơ sở 6

số 48 đường Bời Lời, Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Vạn Pháp Cung, Cơ sở 5

số 21 đường Bời Lời, Ấp Ninh Lợi, Xã Ninh Thạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Vạn pháp Cung – Địa Linh Động, Cơ sở 4

Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Vạn pháp Cung – Địa Linh Động, Cơ sở 3

Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Anh Linh Cố Tánh

Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Vạn pháp Cung- Địa Linh Động, Cơ sở 1 (Thờ Đức Diêu Trì Kim Mẫu)

Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.