THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Bồng Hải Đảo


Địa chỉ: Ấp Tân Hòa ngoài, Xã Tân phú Tây, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3840154.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Mỏ Cày

3BongHaiDao

Lược sử

27-02-1945 (15-01 Ất Dậu): Giáo Hữu Phạm Như Phận, Giáo Hữu Trương Thành Ta, Giáo Hữu Huỳnh Văn Cứng, Lễ Sanh Huỳnh Văn Kỉnh, Giáo Hữu Hương Danh, và Giáo Hữu Hương Giác (người ấp Tân Hòa trong, xã Tân Phú Tây, quận Mỏ Cày) cùng đến thánh tịnh Châu Linh Bát Bửu ở xã Thạnh Ngải, quận Mỏ Cày hầu đàn, được Đức Thái Thượng Đạo Tổ giáng dạy. Các vị xin Đức Thái Thượng Đạo Tổ cho phép được lập Thiên Bàn nơi xã nhà để bổn đạo đến cúng kính thuận tiện. Sau đó, Giáo Hữu Thái Cứng Thanh lập ngôi thờ tại tư gia.

15-11-1948 (15-10 Mậu Tý): Đức Chí Tôn giáng đàn tại thánh tịnh Châu Linh Bát Bửu, dạy lập thánh tịnh Cao Thiên Đàn.

Cao thượng tá danh để độ đời,
Đài tiền hạ thế các con ôi!
Tiên Thần lai tận kỳ ngươn hạ,
Ông giáng đàn tiền rõ khúc nôi.
Sắc lịnh
Hữu lương sanh tựu tề đông đủ,
Cao Thiên Đàn danh tự từ đây.
Nhơn sanh Tân Phú Tây rày,
Khâm tuân sắc lịnh của Thầy chuẩn phê.

Giáo Hữu Thái Cứng Thanh hiến cúng một căn nhà ba gian để làm thánh sở. Lúc này có thêm các vị như: Huỳnh Văn Ba, Huỳnh Văn Hay, Lê Quang Tôn, Lê Văn Mau, Lê Văn Ngài, Lê Văn Nhàn, Ngô Văn Điền, Ngô Văn Tích, Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Văn Chắc, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Vinh, Phạm Văn Cày, Phạm Văn Dực, và Võ Văn Bảy. Phái nữ có: Huỳnh Thị Sảnh, Lê Thị Bảy, Lương Thị Liền, Ngô Thị Nữ, Nguyễn Thị Cung, Nguyễn Thị Năng, Nguyễn Thị Thơm, Phạm Thị Khương, và Phạm Thị Năm. Bổn đạo có khoảng 150 nam nữ.

12-5-1949 (15-4 Kỷ Sửu): Đức Lý Thái Bạch giáng cơ ban ơn:

Lý đạo tường tri lẽ nhiệm mầu,
Thái hồ tầm đạo lẽ cao sâu.
Bạch nay tường tận lai đàn nội,
Giáng chứng lòng thành đã nguyện cầu.
Thánh lịnh
Cao Thiên Đàn độ người duyên phận,
Giúp nhơn sanh Tần Tấn noi gương,
Vai trò cầm đuốc soi đường,
Là chư thiên mạng cột rường thay Cha.

1950-1951: Bổn đạo Cao Thiên Đàn có khoảng hơn 200 người, chăm lo tạo tác thánh sở và lập Ban Cai Quản, cuối năm 1952 tạm hoàn thành hai đài.

26 và 27-5-1953 (14 và 15-4 Quý Tỵ): Theo thánh lịnh, tổ chức khánh thành. Đứng đầu thánh sở là Giáo Hữu Thái Cứng Thanh và Lễ Sanh Ngọc Chắc Thanh. Đức Chí Tôn giáng cơ ban ơn:

Thầy giáng lễ khánh thành nhắc trẻ,
Cao Thiên Đàn nhậm lẹ thi công.
Nữ nam cố gắng chung lòng,
Độ nhơn khỏi cảnh lửa hồng bom rơi.

Thầy phong chức sắc 5 nam, 7 nữ; điểm danh 32 nam, 44 nữ.

20-8-1956 (15-7 Bính Thân): Đức Lý Thái Bạch giáng cơ tại thánh tịnh Cửu Huê Đài. Lễ Sanh Thái Mau Thanh xin hiến đất để cất Cao Thiên Đàn. Đức Lý dạy cất ba đài, ban cho tên gọi là Bồng Hải Đảo:

Cảnh Cao Thiên tịnh đàn xưa cũ,
Bồng Hải Đảo danh tự từ đây.
Tịnh trường danh phận đua tài,
Thay danh đổi phận đừng sai chư hiền.

14-02-1957 (15-01 Đinh Dậu): Lễ Sanh Thái Mau Thanh hiến lô đất ruộng (5.184m2) ven lộ 17, tại ấp Tân Hòa ngoài, xã Tân Phú Tây, quận Mỏ Cày, để cất thánh tịnh Bồng Hải Đảo.

Đầu năm 1959: Hoàn thành được hai đài. Trông coi xây dựng có: Lễ Sanh Thái ĐiềnThanh, Lễ Sanh Thái Mau Thanh, Lễ Sanh Ngọc Bảy Thanh, Lễ Sanh Thái Tôn Thanh, Lễ Sanh Ngọc Dực Thanh…

22-02-1959 (15-01 Kỷ Hợi): Làm lễ an vị thánh tịnh Bồng Hải Đảo. Đức Thái Thượng Đạo Tổ giáng cơ ban ơn cho 51 vị.

09-8-1995 (14-7 Ất Hợi): Bồng Hải Đảo hoàn nguyên về Hội Thánh Tiên Thiên, Tòa Thánh Châu Minh.