THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Quang Bình


Địa chỉ: Thôn Trung Phước, Thị trấn Quế Trung, H Quế Sơn, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3654.340.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam Huyện Quế Sơn

tt-trung-quang-binh-httg-quang-nam