THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thanh Phú Long


Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Long An. Điện thoại: 0978454270.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Châu Thành

13thanhphulong-bcd-tt

Lược sử

1936: Thành lập thánh thất. Sáng lập: Giáo Sư Võ Thành Lê, Giáo Hữu Nguyễn Văn Chấp, Đỗ Văn Búp (quy thiên: 14-8 âm lịch). Hiến đất: Nguyễn Thị Nhu, Đoàn Thị Vàng. Đứng bộ: Ngọc Phối Sư Đoàn Văn Thức (thời gian 1972-1997).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

Thượng Giáo Sư Nguyễn Văn Quế (từ 1936); Giáo Hữu Thượng Lâu Thanh; Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Chấp; Ngọc Nghiệp Thanh;: Ngọc Phối Sư Đoàn Văn Thức (1972-1977).

Nhân sự 2000: Quyền Đầu Họ Đạo (từ 1977): Thái Lễ Sanh Trần Văn Sáu (sinh: 1919); Giúp Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Trần Thị Trường (sinh: 1928); Chánh Hội Trưởng: Lê Phát Thanh (sinh: 1924); Chánh Trị Sự nam: Ngọc Lễ Sanh Châu Văn Mảnh (sinh: 1931); Chánh Trị Sự nữ: Trần Thị Ý (sinh: 1938). Có 1 giáo hữu; 17 lễ sanh; 34 chức việc; 293 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Thái Lễ Sanh Trần Văn Sáu, Quyền Đầu Họ Đạo, tháng 6-2000 đã trợ giúp tài liệu.