THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Các Hội Thánh Cao Đài và các thánh sở đơn lập

 

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH

Tòa Thánh Tây Ninh

...

HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO

Tòa Thánh Bến Tre

...

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊN

Tòa Thánh Châu Minh

...

HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI

Trung Hưng Bửu Tòa

...

HỘI THÁNH MINH CHƠN ĐẠO

Tòa Thánh Ngọc Sắc

...

HỘI THÁNH CẦU KHO TAM QUAN

Tòa Thánh Trung Ương

...

HỘI THÁNH CHƠN LÝ

Tòa Thánh Chơn Lý

...

HỘI THÁNH CHIẾU MINH LONG CHÂU

Tòa Thánh Chiếu Minh Long Châu

...

CHIẾU MINH TAM THANH VÔ VI

Thánh Đức Tổ Đình Chiếu Minh Tam Thanh

...

Hội Thánh Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý

Thánh Tòa Ngọc Kinh

...

Hội Thánh Cao Đài Thượng Đế

Thánh Thất Tây Thành

...

Hội Thánh Cao Đài Việt Nam Bình Đức

Thiên Tòa Hoàng Đạo

...

Hội Thánh Cao Đài Việt Nam Bến Tranh

Tòa Thánh Cao Đài Việt Nam

...

Hội Thánh Cao Thượng Bửu Tòa

Cao Thượng Bửu Tòa

...

CÁC THÁNH SỞ ĐƠN LẬP

Không trực thuộc hội thánh nào